19-200 Grajewo  

os. Południe 9    

   tel.: 086 272 36 77

Aktualne licytacje

Ogloszenie nr 1

Ogloszenie nr 2
Podstawą działalności komornika są przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego w  art. od 730 kpc do art. 1088 kpc oraz Ustawa o Komornikach Sądowych i Egzekucji z dn. 29.08.1997r. z póniejszymi zmianami oraz szereg innych przepisów zawartych w aktach prawnych regulujących poszczególne dziedziny gospodarki i tak np.:

  • Ustawa z dnia 21.06.2001r. o Ochronie Praw Lokatorów, Mieszkaniowym Zasobie Gminy i o Zmianie Kodeksu Cywilnego z póniejszymi zmianami.

  • Ustawa z dnia 28.02.2003r. prawo upadłościowe i naprawcze.

  • Ustawa z dnia 26.06.1974r. Kodeks Pracy

  • Ustawa z dnia 13.10.1998r. o Systemie Ubezpieczeń Społecznych i inne

Zgodnie z art. 747 kpc Komornik dokonuje zabezpieczeń roszczeń; pieniężnych przez:

  • Zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, albo wierzytelności lub innego prawa

  • Obciążenie nieruchomości dłużnika hipoteką przymusową lub zastawem wpisanym do rejestru okręgowego

  • Zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości nie ma urządzonej księgi wieczystej, albo której księga wieczysta zaginęła lub uległa zniszczeniu

Zgodnie z art. 2 ustawy o Komornikach Sądowych i Egzekucji, Komornik wykonuje czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych oraz inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów. Komornik pełni czynności osobiście z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach prawa. Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania

  • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń

  • wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów

  • sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora

Komornik poza w/w zadaniami ma prawo do doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty. Na wniosek organizatora licytacji - sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami z przybiciem najwyższej lub najniższej oferty.
 

 

 

 


komornik.e-grajewo.pl

                                                                           Administracja: e-Grajewo.pl Kontakt: biuro@e-grajewo.pl